Polityka Prywatności


Polityka prywatności
i wykorzystywania plików Cookies

w serwisie www.oucollie.com


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu działającego pod adresem: www.oucollie.com („Serwis”).

Właścicielem
Serwisu jest firma Pawłowska Monika z siedzibą w
Łodzi, ul. Hm. Aleksandra Kamińskiego 20 lok 6, 90-229 Łódź , NIP: 7281631580, REGON:473204093 („oucollie”). 

W razie
jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszą Polityką prywatności,
istnieje możliwość kontaktu ze firmą poprzez wysłanie wiadomości e-mail
na adres: office@oucollie.com 


§ 2
ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby odwiedzające Serwis („Użytkownicy”) jest oucollie.

2.
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę zgodnie
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. oucollie pozyskuje informacje o danych osobowych Użytkowników poprzez:

(a)dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu;

(b)rejestrację konta klienta w Serwisie;

(c)dobrowolną subskrypcję usługi newslettera;

(d)dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail wysłane na adresy wskazane w Serwisie;

(e)przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze na adresy wskazane w Serwisie;


(f)dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej na
adresy wskazane w Serwisie w związku z chęcią nawiązania współpracy ze
oucollie;

(g)udział w konkursach, wydarzeniach lub akcjach promocyjnych organizowanych przez oucollie;

(h)wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

4. oucollie stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.


§ 3 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez oucollie:

Podstawa prawna:

 • Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Cel:

 • zapisywanie danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookies, wykorzystywanie
  plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenie danych z Serwisu;

 • kontakt mailowy i telefoniczny;
 • wysłanie newslettera;

-

Podstawa prawna:

 • Z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Cel:

 • zapisywanie
  danych w funkcjonalnych, analitycznych plikach cookies, wykorzystywanie
  plików cookies do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron,
  a także gromadzenie danych z Serwisu;

 • świadczenie usług drogą
  elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w
  tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w
  Serwisie oraz usługi newsletter;

 • kontakt mailowy i telefoniczny;
 • przyjęcie i realizacja złożonego zamówienia lub realizacja zawartej umowy;
 • rozpatrzenie reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

-

Podstawa prawna:

 • Z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego Spółce (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Cel:

 • zapewnienie
  rozliczalności i wykazanie spełnienia obowiązków nałożonych na Spółkę
  przepisami prawa, w tym tworzenia dokumentacji wynikającej z RODO;
 • rozpatrzenie reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość;
 • wystawienie
  faktury, rachunku lub spełnienie innych obowiązków wynikających z
  przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych;

-

Podstawa prawna:

 • Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Cel:

 • zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;
 • tworzenie baz danych;
 • wysłanie newslettera jako marketing bezpośredni produktów Spółki lub polecanych przez Spółkę produktów osób trzecich;
 • prowadzenie
  badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i
  poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych produktów;
 • kontakt z Użytkownikami, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie;
 • przechowywanie nieopłaconych zamówień;
 • ochrona praw Spółki polegająca na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
 • przechowywanie
  danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia
  informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów.


§ 4
PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa w odniesieniu do jego danych osobowych:

(a)prawo dostępu do danych osobowych
- Użytkownik ma prawo żądania informacji na temat przetwarzanych danych
osobowych; na tej podstawie Spółka przekazuje osobie zgłaszającej
żądane informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i
podstawach prawnych przetwarzania;

(b)prawo żądania sprostowania danych
– Użytkownik ma prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych
danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one
niekompletne;

(c)prawo otrzymania kopii danych - Użytkownik ma prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osoby;

(d)prawo do usunięcia danych
- Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, których
przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla
których zostały zebrane;

(e)prawo do ograniczenia przetwarzania - Użytkownik
ma prawo żądania od oucollie zaprzestania wykonywania operacji na danych
osobowych. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych;
 • dane
  osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone,
  ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;
 • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie;

(f)prawo do przenoszenia danych -
Użytkownik ma prawo, aby oucollie, w zakresie w jakim dane osobowe są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na
podstawie wyrażonej zgody, wydała dane osobowe w formacie pozwalającym
na odczyt danych przez komputer, w ramach tego uprawnienia istnieje
możliwość żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem
istnienia technicznych możliwości po stronie oucollie i wskazanego
podmiotu;

(g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu oucollie w celach marketingowych
- Użytkownik może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych
osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego
sprzeciwu;

(h)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych na podstawie uzasadnionego interesu oucollie w celu innym niż
cel marketingowy
- Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika;

(i)prawo do wycofania zgody
w zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na
podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody;

(j)prawo do wniesienia skargi -
Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego
przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące
ochronę danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

2. W
celu skorzystania z praw wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej, należy
skontaktować się ze Spółką pod adresem do doręczeń lub adresem e-mail,
wskazanym w Postanowieniach ogólnych niniejszej Polityki prywatności. 

3.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może
być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.


§ 5
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie oucollie w zakresie
wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego,
księgowego, jak również dostawcom usług płatniczych.

2. oucollie zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji, gdy
będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na oucollie, w tym z
obowiązku przekazania informacji do właściwych organów administracji lub
organów ścigania. 


§ 6
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

(a)dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody;

(b)dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia / zapytania;

(c)pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;

(d)dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie
- przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub
wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym
lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;

(e)dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oucollie - do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;

(f)dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na oucollie obowiązków prawnych - przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;

(g)dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez oucollie platform społecznościowych, w
tym korzystaniem z funkcjonalności aplikacji Facebook, Instagram –
przez okres istnienia stron firmowych, grup lub kont na danym portalu
społecznościowym;

(h)dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem
- do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych
lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.

2.
Dane osobowe Użytkownika będą dodatkowo przetwarzane w celu ochrony praw
oucollie polegającej na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed
roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń. 


WYMÓG PODANIA DANYCH

Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę
na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie
jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do
skutecznego działania określonych funkcjonalności Serwisu, w
szczególności dokonania zakupu za pośrednictwem Serwisu i jego
rozliczenia, rejestracji konta klienta w Serwisie, wysłania newslettera
lub skorzystania z formularza kontaktowego. 


§ 8
PROFILOWANIE I TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich. 


§ 9 PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies, popularnie zwane ciasteczkami („Cookies”), to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych („Urządzenie”) Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być na przykład telefon komórkowy, laptop, tablet.

2.
Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do
komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę
domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

3.
Spółka wykorzystuje pliki Cookies w celu dostarczenia Użytkownikowi
usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług,
prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji,
zapamiętania preferencji dotyczących plików Cookies, zapewnienia
bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych
i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami
społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego
działającego w Serwisie.

4. Spółka wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

(a)niezbędne pliki Cookies
– pliki Cookies wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi usług
oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie, za pośrednictwem Serwisu
niezbędne pliki Cookies mogą być instalowane przez oucollie;

(b)funkcjonalne pliki Cookies
– pliki Cookies wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania
Serwisu do dokonanych przez Użytkownika wyborów np. w zakresie ustalenia
preferencji językowych; za pośrednictwem Serwisu funkcjonalne pliki
Cookies mogą być instalowane przez Spółkę lub podmioty trzecie, z
których usług korzysta oucollie;

(c)analityczne pliki Cookies
– pliki Cookies wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o
liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu; za
pośrednictwem Serwisu analityczne pliki Cookies mogą być instalowane
przez Spółkę lub podmioty trzecie, z których usług korzysta oucollie;

(d)marketingowe pliki Cookies
– pliki Cookies wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści
reklamowych do zainteresowań Użytkownika; za pośrednictwem Serwisu
marketingowe pliki Cookies mogą być instalowane przez oucollie lub
podmioty trzecie, z których usług korzysta oucollie;

(e)wydajnościowe pliki Cookies
pliki Cookies wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych
wskaźników wydajnościowych Serwisu; za pośrednictwem Serwisu
wydajnościowe pliki Cookies mogą być instalowane przez Spółkę;

(f)inne pliki Cookies
– Spółka wykorzystuje również inne pliki Cookies, które nie mają
charakteru niezbędnego, są to między innymi pozostałe pliki Cookies
mediów społecznościowych.

5. Wykorzystywanie plików Cookies,
innych niż niezbędne pliki Cookies oraz przetwarzanie danych osobowych w
związku z wykorzystywaniem tychże plików, jest uzależnione od uzyskania
zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6. Podczas
pierwszej wizyty w Serwisie Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na
temat stosowania plików Cookies, w tym ich rodzaju. 

7.
Konsekwencją zaakceptowania przez Użytkownika plików Cookies jest to, że
w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia, np. telefonu
komórkowego, komputera, tabletu, zostanie utrwalona informacja
pochodząca od dawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie ma kontroli.

8. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami Cookies:

(a)zarządzanie plikami Cookies podczas pierwszej wizyty w Serwisie
– Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików
Cookies, w tym ich rodzaju; w ramach komunikatu Użytkownik ma możliwość
udzielenia zgody na wybrane pliki Cookies;

(b)usuwanie plików Cookies z Urządzenia -
Użytkownik ma możliwość usunięcia plików Cookies znajdujących się na
Urządzeniu; w tym celu Użytkownik powinien wyczyścić historię
przeglądania w przeglądarce; w ten sposób Użytkownik usuwa wszystkie
pliki Cookies ze wszystkich odwiedzonych stron; należy mieć świadomość,
że w ten sposób można utracić zapisane informacje (np. dane do
logowania);

(c)uniemożliwienie przechowywania plików Cookies -
Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki
sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików Cookies; niestety może to
utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu; w związku z tym, że pliki
Cookies są stosowane również do zapamiętywania preferencji Użytkownika
dotyczących plików Cookies, należy mieć świadomość konsekwencji
związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia
możliwości zapisania plików Cookies na Urządzeniu, co może skutkować
uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część
treści udostępniana przez Spółkę może być niewidoczna;

(d)tryb incognito – Użytkownik ma możliwość skorzystania z trybu incognito
oferowanego przez przeglądarki internetowe; wówczas pliki Cookies
zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki internetowej;

(e)inne urządzenia
– w przypadku użycia przez Użytkownika innego Urządzenia, profilu na
komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne
określenie preferencji w zakresie plików Cookies.

9. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

10.
Stosowane przez oucollie pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia
Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do
wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe
przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego szkodliwego
oprogramowania.

11. oucollie współpracuje z następującymi serwisami
zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach
Użytkownika:

(a)Google Analytics;

(b)Facebook;

(c)Instagram.

12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z serwisów zewnętrznych.


§ 10
WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA I FUNKCJONALNOŚCI

Spółka wykorzystuje poniższe narzędzia w celu usprawnienia swojej działalności, w tym stworzonego przez siebie Serwisu. 

B. FORMULARZ ZAMÓWIENIA W SKLEPIE

1.
Składając zamówienie w sklepie internetowym dostępnym w Serwisie,
Użytkownicy muszą podać określone dane zgodnie z zasadami zawartymi w
Regulaminie Serwisu w celu realizacji zamówienia, a także w celu
realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę, rozliczeń,
rozpatrywania roszczeń.

2. Są to głównie: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania lub siedziba firmy, adres e-mail, numer telefonu.

3.
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, a także
realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę, rozliczeń
podatkowo-księgowych oraz rozpatrywania roszczeń. 

C. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

1.
Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych
Facebook i Instagram. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logotypem danego
serwisu społecznościowego.

2. Dane osobowe są przesyłane do
portali społecznościowych tylko wtedy, gdy Użytkownik podejmie aktywne
działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. 

3.
Po naciśnięciu w ikonę z logotypem portalu społecznościowego,
przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego
portalu społecznościowego, a Użytkownik zostanie przekierowany do strony
zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu
społecznościowego. Jednocześnie przeglądarka internetowa Użytkownika
nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu
społecznościowego. 

4. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z
wykorzystaniem zewnętrznych plików Cookies. Od momentu kliknięcia danej
wtyczki przez Użytkownika, jego dane osobowe są przetwarzane na danym
portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje
się współadministratorem danych osobowych. 

5. oucollie informuje,
że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, oucollie nie ma
wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez
właściciela danego portalu społecznościowego.

6. Dane są
przesyłane niezależnie od faktu, czy Użytkownik posiada konto w danym
portalu społecznościowym lub czy Użytkownik jest na nim zalogowany. W
przypadku, gdy Użytkownik jest zalogowany na danej platformie
społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą
bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Użytkownika konta
(profilu).

D. NEWSLETTER

1. oucollie przetwarza dane osobowe subskrybentów w postaci imienia oraz adresu
e-mail. W formularzu zapisu na newsletter te pola są obowiązkowe. Ich
podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania newslettera.

2.
W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów, Użytkownik
zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu
spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.

3.
Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na
wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

4. Potwierdzając zapis na newsletter Użytkownik wyraża zgodę
na wykorzystanie przez Spółkę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w
celu marketingu bezpośredniego produktów Spółki, a także przekazywania
informacji handlowych. Powyższe zgody są dobrowolne, jednak konieczne do
wysyłki newslettera. W każdej chwili subskrybent może wycofać udzieloną
zgodę, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera.

E. ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE 

1. Istnieje możliwość założenia konta klienta w Serwisie. 

2.
Podczas zakładania konta w Serwisie, Użytkownik przekazuje oucollie dane w
postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, które Spółka przetwarza na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażenie zgody wynikające z
chęci założenia konta.

3. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skutecznego zarejestrowania konta klienta. 

4. Następnie, w panelu klienta możliwe jest podanie również danych adresowych. 

5.
Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres posiadania konta
klienta, chyba że wcześniej Użytkownik zwróci się do oucollie z wnioskiem o
zaprzestanie ich przetwarzania.

F. NARZĘDZIE ZABEZPIECZAJĄCE

oucollie
wykorzystuje usługę reCAPTCHA, której celem jest zabezpieczenie Serwisu
i ograniczenie możliwości przesyłania danych niewypełnianych przez
człowieka, lecz generowanych przez programy zautomatyzowane lub boty. W
trakcie wykorzystywania tego narzędzia dochodzi do sporadycznego
badania, czy zachowania osoby odwiedzającej Serwis nie noszą znamion
zachowań robotów i w takiej sytuacji dochodzi do zbierania danych
osobowych (adresu IP), których odbiorcą danych osobowych jest Google
LLC.

G. NARZĘDZIE STATYSTYCZNO-ANALITYCZNE

Spółka
wykorzystuje w Serwisie w celach analitycznych usługę Google Analytics.
W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod
śledzący, który wykorzystuje pliki Cookies firmy Google LLC dotyczące
usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu
generowane przez pliki Cookies są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w
USA i tam przechowywane. W ramach narzędzia Google Analytics
wykorzystywane są informacje takie jak: (i) informacje o systemie
operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta;
(ii) przeglądane podstrony w ramach Serwisu; (iii) czas spędzony w
Serwisie i jego podstronach; (iv) przejścia pomiędzy podstronami
Serwisu; (v) źródło, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu.


§ 11
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

oucollie dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur
oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na
bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniana.

oucollie zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji. 

Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

Najnowsza wersja Polityki prywatności jest publikowana w Serwisie.

Data ostatniej aktualizacji: 19.09.2023 r. 

×