REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OûCOLLIE

Regulamin Sklepu

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego oûcollie, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie
złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i
płatnościach dostępnych w sklepie internetowym, procedurze odstąpienia
od umowy czy też postępowaniu reklamacyjnym i wysyłce newslettera. 

Sklep
należy do firmy Pawłowska Monika z siedzibą w Łodzi, ul. Hm. Aleksandra Kamińskiego 20 lok.6,
90-229 Łódź, NIP: 7281631580, REGON: 473204093

(POWYŻSZY ADRES NIE JEST ADRESEM DO ZWROTÓW)

Możesz
się z nami skontaktować pod numerem telefonu 0048 574 264 513 lub w każdej
chwili wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:

office@oucollie.com

Życzymy udanych zakupów!

Zespół sklepu


§ 1 DEFINICJE

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale
posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.oucollie.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów;

2. Konsument
- osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Konto - usługa zabezpieczona loginem i hasłem, która umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu;

4. Koszyk
- funkcjonalność Sklepu, która umożliwia wyświetlenie wybranych przez
Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych
zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury,
sposób dostawy, formy płatności;

5. Kupujący - (i) osoba
fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych
i/lub skończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku
nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także (ii) osoba
prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub
zamierza korzystać ze Sklepu;

6. Newsletter - usługa
umożliwiająca otrzymywanie przez Klientów, którzy wyrazili na to chęć,
informacji na temat produktów, akcji marketingowych i promocyjnych
oferowanych przez Sklep;

7. Operator płatności -
zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy
realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą
płatniczą;

8. Produkt - produkt dostępny w Sklepie;

9. PRE-ORDER - produkt nowej kolekcji, który nie został jeszcze dostarczony do Sprzedawcy; 

10. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem: www.oucollie.com

13. Sprzedawca
- Firma Pawłowska Monika z
siedzibą w Łodzi pod adresem ul.Hm. Aleksandra Kamińskiego 20 lok.6, 90-229 Łódź, NIP: 7281631580, REGON: 473204093;

14. UPS - firma kurierska UPS Polska Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi podmiotami powiązanymi i współpracującymi


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. 

2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

3.
Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu,
świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.
Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów
uwidocznionych na stronach Sklepu.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 


§ 3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną w postaci:

(a)prowadzenia Konta, w przypadku jego rejestracji;

(b)umożliwienia złożenia zamówienia; złożenie zamówienia jest możliwe bez konieczności założenia Konta w Sklepie;

(c)umożliwienia korzystania z usługi Koszyka;

(d)umożliwienia składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy;

(e)realizowania zwrotów i reklamacji; 

(f)wysyłki Newslettera.

2. Dodatkowo Sprzedawca  świadczy na rzecz Kupujących, którzy utworzyli Konto, następujące usługi:

(a)przechowywanie i udostępnianie Kupującemu za pośrednictwem Konta historii zamówień;

(b)umożliwienie zmiany danych Kupującego w ramach Konta;

(c)umożliwienie zarządzania wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych.

3.
Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail
oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta w Sklepie odbywa
się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego
mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania
formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest
umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas
nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym w każdej chwili, usuwając Konto.

4. Umowę o
prowadzenie Konta w Sklepie może również wypowiedzieć ze skutkiem
natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w
szczególności, gdy Kupujący:

(a)korzysta ze Sklepu w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu;

(b)korzysta ze Sklepu w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu innym Klientom;

(c)podał przy rejestracji Konta nieprawdziwe dane osobowe. 

5.
Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są bezpłatne.
Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem
Sklepu. 


§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do
dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych
warunków technicznych przez urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

(a)dostęp do Internetu; 

(b)standardowy system operacyjny;


(c)przeglądarka internetowa, która akceptuje pliki typu cookies i ma
włączoną obsługę Javascript; zalecamy zainstalowanie najnowszej wersji
przeglądarki internetowej;  

(d)posiadanie aktywnego adresu e-mail.

2.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w
związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.


§ 5 NEWSLETTER

1. Poprzez stronę Sklepu istnieje możliwość zapisania się
do Newslettera w celu otrzymywania na swój adres e-mail informacji na
temat produktów, akcji marketingowych i promocyjnych oferowanych przez
Sklep.

2. Zapis do Newslettera wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania w formularzu zapisu do Newslettera.

3. W celu zapisania się do Newslettera konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności.

4. Zapis do Newslettera należy potwierdzić klikając w służący do tego link zawarty w wiadomości e-mail.

5. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.

6.
Z otrzymywania Newslettera można w każdej chwili zrezygnować, klikając w
służący do tego link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach
Newslettera. 


§ 6 zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany Klient albo jako gość.

2.
Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie.
Kupujący może założyć Konto w Sklepie w trakcie składania zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy podjąć następujące kroki:


(a)wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez
kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – przy niektórych produktach
dodanie do koszyka może wymagać uprzedniego wyboru wariantu;

(b)przejść do widoku koszyka;


(c)zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje
Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście
akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale
niezbędna do złożenia zamówienia;

(d)wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia;

(e)kliknąć w przycisk „Zamawiam” lub „Opłać Zamówienie”.

4.
Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam” lub „Opłać Zamówienie” Kupujący
zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności
za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie
przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z
tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za
zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5. Całkowita wartość
zamówienia obejmuje cenę, koszty przesyłki oraz ewentualnie inne koszty
wybranych przez Kupującego fakultatywnych płatnych usług. 

6.
Złożenie Zamówienia oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur,
rachunków, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie
elektronicznej, na wskazany adres e-mail.

7. Z każdym Zamówieniem
wysyłany jest rachunek lub faktura VAT, jeżeli podczas składania
Zamówienia został podany numer NIP. Jeśli żaden z tych dokumentów nie
jest dołączony, prosimy o powiadomienie nas, abyśmy mogli go ponownie
wysłać.

8. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe
dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych
danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania
realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane
lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich
poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany
telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach
Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia
wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych
danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie
kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu
kontaktu przez Kupującego.

9. Kupujący oświadcza, że wszelkie
dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast
Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i
poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 8 powyżej.

10.
Zamówienia są realizowane zwykle w terminie 2 dni roboczych od daty
potwierdzenia Zamówienia, za wyjątkiem zamówień PRE-ORDER dla których
przewidywany czas realizacji zamówienia uzależniony jest od terminu
dostarczenia Produktu do Sprzedawcy oraz wskazany jest w karcie produktu
w Sklepie. Na łączny termin dostawy zamówionego Produktu składa się:


(a)czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę (1 dzień
roboczy od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę) oraz

(b)czas
doręczania Produktu przez firmę kurierską; czas realizacji wysyłki
przez firmę kurierską jest wskazywany na etapie składania zamówienia i
jest zależy od rodzaju zamawianego Produktu, miejsca dostawy oraz od
terminów danej firmy kurierskiej.

11. Jeśli nie będziemy w stanie
dotrzymać zaplanowanego terminu dostawy, poinformujemy Cię o tym jak
najszybciej i do Twojego wyboru będzie należała kontynuacja realizacji
zamówienia z wydłużonym terminem dostawy lub rezygnacja z zamówienia. 

12.
W przypadkach, gdy uznasz, że dostawa opóźnia się w taki sposób, że nie
chcesz już realizować zamówienia, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy. 

13.
Jeśli zamówienie jest opóźnione, ale zostało już wysłane, Klient jest
zobowiązany do odebrania zamówienia i zwrócenia go do Sprzedawcy, który
pokryje również koszty zwrotu. Powody opóźnienia mogą obejmować np.
tymczasową niedostępność produktu lub inne nieprzewidziane okoliczności.

14.
W Przypadku, gdy Klient zamówi Produkt lub Produkty, które będą
widoczne w Sklepie, ale w wyniku błędu systemu nie będą dostępne, to
Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwróci Klientowi
wykonane przez niego płatności, w odniesieniu do niedostępnych
Produktów. 


§ 7 METODY płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności:

(a)płatności elektroniczne (np. Przelewy24, PayPal);

(b)płatności kartą płatniczą;

2.
W przypadku gdy nie uda się Państwu zrealizować płatności, powinni
Państwo wykorzystać link w mailu dotyczącym zamówienia do ponownego
przystąpienia do płatności, w przypadku jego nieotrzymania lub problemów
z jego uruchomieniem, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: office@oucollie.com

3.
Niedokonanie płatności w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia,
spowoduje niemożliwość realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego
oraz jego anulowaniem. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od transakcji w przypadku podania błędnych danych osobowych
lub niedostępności Produktu. W takim przypadku wpłacone przez Klienta
pieniądze zostaną zwrócone. 

5. W przypadku, gdy dany produkt
został wycofany z produkcji Sprzedawca poinformuje Klienta o zamienniku
lub produktach równoważnych, jeśli będą dostępne.


§ 8 dostawa

1. Dostawy Produktów realizowane są we współpracy z firmą kurierską UPS lub InPost. Koszt wysyłki zależy od wielkości paczki.

2. Termin dostawy wynika z regulaminów usług UPS, InPost lub innych podmiotów odpowiedzialnych za dostawę Produktów.

3.
W sytuacjach nadzwyczajnych termin dostawy może ulec wydłużeniu, o czym
Sprzedawca poinformuje Klienta (np. okres wyprzedaży, okres świąteczny,
nieprzewidziane okoliczności jak wybuch pandemii).

4. W przypadku
wydłużenia okresu realizacji przygotowania zamówienia czy czasu
doręczania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z
Klientem w celu poinformowania go o przyczynie opóźnień oraz nowym,
planowanym terminie dostawy.

5. Odbierając przesyłkę z Produktem
od kuriera, w miarę możliwości, Klient powinien zweryfikować przy
przewoźniku, czy Produkt został dostarczony w całości, bez usterek. W
przypadku zniszczenia Produktu przez przewoźnika, należy spisać protokół
szkody oraz poinformować o tym Sprzedawcę.

6. Podmioty
odpowiedzialne za dostawę Produktów posiadają własne regulacje co do
sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych
reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych
uszkodzeń przesyłki) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują
się na stronach podmiotów realizujących dostawę. Prosimy o zapoznanie
się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.


§ 9 produkty 

1. Sprzedawca ma prawo do dostosowania cen, włączenia dodatkowych kosztów i zmiany informacji o produktach, takich jak na przykład zdjęcia czy opis produktu, bez uprzedzenia.

2.
Zdjęcia i opis odzwierciedlają Produkt w jak największym stopniu.
Zdjęcia mogą się różnić w zależności od ustawień kolorów komputera.
Wszystkie zdjęcia należy traktować wyłącznie jako ilustracje i nie
gwarantują one prawidłowego wyglądu i właściwości.

3. Jeżeli
opinie o produktach publikowane za pośrednictwem Sklepu, pochodzą od
Konsumentów to Sprzedawca zapewnia, aby pochodziły od osób, którzy
rzeczywiście używały danego Produktu lub go kupiły. Podejmuje w tym
względzie uzasadnione i proporcjonalne kroki w celu sprawdzenia czy
opinie rzeczywiście pochodzą od takich Konsumentów, w szczególności
weryfikuje czy dana opinia pochodzi od osoby która rzeczywiście jest
Klientem.


§ 10 promocje

1. Sklep może organizować promocje. W ramach promocji mogą być m.in.:


(a)promocje produktowe - polegające na obniżce ceny danego produktu
zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na
stronie Sklepu lub konkretnego Produktu;

(b)promocje wartościowe -
polegające na obniżce ceny Koszyka zawierającego Produkty objęte
promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu
produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji
umieszczonych na stronie promocji;

(c)pakiety promocyjne -
polegające na przyznaniu Kupującemu rabatu kwotowego lub procentowego na
najtańszy produkt przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów
objętych promocją; promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się̨
na stronie promocji;

(d)promocja na koszty dostawy - procentowo
lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów
spełniających szczegółowe warunki promocji umieszczone na stronie
promocji lub w Newsletterze. 

2. Promocje, o których mowa w ust. 1
powyżej, mogą̨ być́ wprowadzone m.in.: na określony czas, do
wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w
warunkach promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych
promocją, promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich
produktów.

3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się, o ile postanowienia promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. 

5.
Kody nie łączą się z innymi promocjami, rabatami i ofertami
specjalnymi. Aby zastosować zniżkę, należy wpisać kod promocyjny w
procesie zamówienia. W tym samym czasie można zastosować tylko jeden
kod. Jeden kod można zastosować jednorazowo. 

6. Kody rabatowe nie
podlegają zamianie na ich równowartość w środkach pieniężnych. Kody
rabatowe nie są środkami płatniczymi, nie stanowią również instrumentów
finansowych. Stanowią rabaty kwotowe lub procentowe, udzielane przez
Sprzedawcę. 

7. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

8.
W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw
promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia może dotyczyć wyłącznie
całego pakietu lub zestawu promocyjnego, za wyjątkiem sytuacji
indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedającym. Nie ma możliwości rezygnacji
z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu
promocyjnego, za wyjątkiem sytuacji w której Klient zobowiąże się do
zakupu Produktu w innym rozmiarze. 

9. Promocje prowadzone są na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Organizatorem promocji
jest każdorazowo Sprzedawca. Promocje obowiązują wyłącznie w Sklepie.
Niektóre promocje mogą być ograniczone wyłącznie do Kupujących
korzystających ze Sklepu z określonych lokalizacji lub dokonujących
zamówienia do określonych lokalizacji. 

10. Reklamacje dotyczące
promocji można składać w okresie obowiązywania promocji oraz do 30 dni
od zakończenia danej promocji. Reklamacje można składać na adres e-mail:
office@oucollie.com
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, Klient jest uprawniony do
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu.


§ 11 Dane osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie (w tym w
procesie rejestracji Konta, w procesie składania zamówienia bez
rejestracji, w procesie korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w
Sklepie), przetwarzane są przez Pawłowska Monika z siedzibą w Łodzi, ul. Hm. Aleksandra Kamińskiego 20 lok.6,
90-229 Łódź, NIP: 7281631580, REGON: 473204093

(„Administrator”).

2.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Pawłowska Monika z siedzibą w Łodzi, które wymagają
podania danych osobowych.

3. Administrator przetwarza dane osobowe
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i
wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie
Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której
mowa w § 5 Regulaminu, również̇ w celu świadczenia usługi Newslettera.

4.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich
poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być poprawiane lub usuwane
po zalogowaniu się̨ na konto Klienta.

5. Szczegółowe zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta, a także
wykorzystywania plików cookies określa Polityka Prywatności, dostępna tutaj.


§ 12 prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na
odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane
przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego
Produktu, bez podania przyczyny.

2. Do zachowania terminu
wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego
upływem. Koszty przesyłki zwrotnej obciążają Konsumenta.

3.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej
formie poprzez umożliwienie Sprzedawcy zapoznania się z jego treścią.
Jednak, jeżeli do zwracanego zamówienia nie zostanie dołączony
wypełniony formularz zwrotu, dostępny jako załącznik do Regulaminu,
Sprzedawca może wydłużyć czas rozpatrywania zwrotu. 

4. Prawo to
ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy produkt i jego oryginalne
opakowanie mogą być zwrócone w takim samym stanie jak w momencie
otrzymania. Jeśli Konsumenci chcieliby skorzystać z prawa do odesłania
zamówienia, powinni postępować zgodnie z naszą procedurą dostępną tutaj.
Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed odesłaniem
przedmiotów, aby otrzymać numer autoryzacji zwrotu (RA), konieczny do
prawidłowego wypełnienia formularza zwrotu. 

5. Konsument ma
obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zamówionego Produktu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić produkt na adres:
oucollie Pawłowska Monika
ul. Przesmyckiego 33
05-500 Piaseczno

6.
Jeżeli Konsument dokonał już płatności, ale chciałby anulować
zamówienie, powinien to zrobić przed wysyłką Produktów. Złożenie
oświadczenie o odstąpieniu przez wysyłką Produktów umożliwia uzyskanie
pełnego zwrotu środków pomniejszonego o ewentualne koszty obsługi
transakcji płatniczych. 

7. Anulowanie zamówienia po jego
wysłaniu, jest możliwe dopiero po jego wcześniejszym odebraniu, w ramach
standardowej procedury zwrotu, wraz z koniecznością poniesienia kosztów
związanych z odesłaniem Produktów. 

8. Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


(b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(c)o
dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sklep przekazał konsumentowi
potwierdzenie zawarcia umowy; 

(d)w której przedmiotem są towary
wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;

(e)w której przedmiotem są
zapieczętowane nagrania dźwiękowe, nagrania wizualne lub oprogramowania
komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10.
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, dokonamy zwrotu środków
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy wszystkie
dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem:

(a)dodatkowych kosztów dostarczenia Produktów, jeżeli wybrano sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy;

(b)bezpośrednich kosztów zwrotu towaru; 

(c)kosztów świadczenia spełnionego przez przedsiębiorcę do chwili odstąpienia od umowy;


§ 13 warunki reklamacjI

1. Ważne jest, abyś jako Klient dokładnie sprawdził
Produkty po otrzymaniu przesyłki w celu sprawdzenia, czy Produkty są
prawidłowe i nie są uszkodzone. Jeśli otrzymasz Produkt i zauważysz, że
jest on uszkodzony lub nie odpowiada zamówieniu, powinieneś skontaktować
się z nami w ciągu 48 godzin od otrzymania Produktu. 

2. Wszelkie
reklamacje należy zgłaszać do naszego działu obsługi klienta poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@oucollie.com
Prosimy o podanie numeru zamówienia i powodu reklamacji, a my wkrótce
odezwiemy się do Państwa z instrukcją, jak zwrócić przedmiot. 

3.
Wszelkie koszty związane z odesłaniem wadliwego towaru zwracane są
Klientowi po otrzymaniu towaru i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku,
gdy zwracany Produkt nie posiada błędów lub wad, koszty ponosi
konsument. 

4. Wadliwe Produkty zwracane do Sprzedawcy powinny być
traktowane tak, jakby były bez wad. We wszystkich rodzajach zwrotów
niezwykle ważne jest, aby produkt był zapakowany w sposób
uniemożliwiający jego uszkodzenie podczas transportu. 

5. Klient,
będący Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji zakupionego
Produktu. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Produktu z umową
istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2
lat od tej chwili.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za
brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b ust. 2
lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeśli Konsument został wyraźnie
poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z
umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży wyraźnie i
odrębnie zaakceptował jego cechy.

7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie.

8. W przypadku braku zgodności towaru z umową, Konsument może żądać:

(a)naprawy;

(b)wymiany;

9.
Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub
Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli
doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez
Konsumenta:

(a)jest niemożliwe;

(b)jest nadmiernie utrudnione;

10.
Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub nadmiernie utrudnione,
Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

11.
Sprzedawca dokona na swój koszt naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym
czasie od chwili, gdy Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o
niezgodności towaru z umową. Konsument zobowiązany jest do
udostępnienia Sprzedawcy towaru podlegającego naprawie lub wymianie.
Sprzedawca odbiera towar na swój koszt.

12. W przypadku wymiany
towaru, Sprzedawca ma prawo do wymiany wadliwego towaru na inny towar o
tym samym modelu. Jeżeli towar danego modelu został wycofany z
produkcji, klient może otrzymać pełny zwrot pieniędzy.

13. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

14. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

(a)Sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

(b)Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową;

(c)brak zgodności towaru z umową występują nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;


(d)brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania naprawy
lub wymiany towaru;

(e)z oświadczenia Sprzedawcy lub
okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z
umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla
Konsumenta.

15. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia
o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa
zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. 

16.
Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za Produkt,
chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.

17. W
przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy w
sytuacjach, o których mowa w art. 43e ust. 1 ustawy o prawach
konsumenta, Klient zwróci sprzedawcy towar niezwłocznie. 

18.
Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru w okolicznościach wskazanych w
zdaniu poprzedzającym ponosi Sprzedawca. Sprzedawca dokona zwrotu ceny
zakupu w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego
odesłania.

19. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów;


§ 14 odpowiedzialność

1. Jeżeli na piśmie nie postanowiono inaczej, Sprzedawca
jest odpowiedzialny wyłącznie za normalne następstwa swoich działań lub
zaniechań. 

2. Sprzedawca obowiązany jest do naprawienia szkody
wynikłej wyłącznie z niewykonania lub nienależytego funkcjonowania
Sklepu, chyba że niewykonanie lub nienależyte funkcjonowanie Sklepu jest
następstwem okoliczności, za które Sprzedawca odpowiedzialności nie
ponosi. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkody
rzeczywiście poniesionej, nie obejmuje lucrum cessans

3.
Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za szkody, jeśli
wykonanie umowy stało się niemożliwe, utrudnione lub opóźnione przez
siłę wyższą. W szczególności w wyniku wojny, klęski żywiołowej lub stanu
zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii.


§ 15 prawo właściwe

1. Niniejszy Regulamin oraz umowy zawierane na jego
podstawie podlegają prawu polskiemu. W zakresie dozwolonym przez prawo,
sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję dla wszelkich sporów wynikających
z niniejszego Regulaminu oraz korzystania ze Sklepu.

2. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do
działalności i funkcjonowania sklepów internetowych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca może zmienić niniejszy
regulamin w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu poprawy
działania strony internetowej. Każdorazowo, do usług świadczonych za
pośrednictwem Sklepu będzie miał zastosowanie Regulamin obowiązujący w
czasie świadczenia usług. 

4. Kupujący każdorazowo korzystając ze Sklepu powinien zapoznać się z Regulaminem obowiązującym w danym czasie. 


§ 16 postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz
odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez
uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności
warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w
szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów
zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji
obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

3. Kupujący, którzy
posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta na
co najmniej 7 dni przed wejściem w życie takiej zmiany. W przypadku
braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym
czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta
lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o
wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2023 r.


Terms & Conditions OF OûCOLLIE WEBSHOP

Terms & Conditions

DEFINITIONS

In the Terms and Conditions we use following definitions:

Consumer - person buying oûcollie goods from oûcollie Monika Pawłowska, Hm. Aleksandra Kamińskiego 20/6, 90-229 Łódź, NIP: 7281631580

Regulations - following terms and conditions

oûcollie shop - online store carried by Pawłowska Monika

Goods - all of the items offered in oûcollie online store

Sales agreement - agreement made between Consumer and oûcollie Pawłowska Monika store to which applies Consumer Rights Act

GENERAL AGREEMENTS

These Regulations are addressed to all Customers of the oucollie.com store - set out the rules for using the oucollie.com store, the rules for placing orders in the oucollie.pl store and the rules for concluding Sales Agreements. Each customer can receive access to the Regulations at any time. The oucollie.com store is run by oûcollie Pawłowska Monika
and allows the purchase of Goods via the electronic network (Internet)
at: www.oucollie.com. Information about products in the
oucollie.com store, including descriptions and prices of the Goods
constitute an invitation to submit an offer to conclude a Sales
Agreement within the meaning of art. 71 of the Civil Code, in accordance
with the terms of the Regulations. Goods in the oucollie.pl store are
marked in detail. The Customer has access to information about the
properties of the Goods, their prices, materials from which they are
made, etc. Pictures of the offered Goods are examples and serve the
presentation of specific models. Due to the fact that the products
offered by Oûcollie are made by hand, their appearance may actually
differ slightly from the pictures presented on the website.

RULES OF USING oucollie.com STORE

The oucollie.com store allows the Customer
to purchase the goods offered in it via the electronic network
(Internet). The sales contract is concluded between the Customer and
Oûcollie. The condition to start using the oucollie.com Store is to read
these Regulations and accept them. The Customer of the
oucollie.com Store is obliged not to provide or transfer content
prohibited by law. Using the oucollie.com Store in a way that does not
interfere with its functioning, not to send and not place within the
oucollie.com. Store unsolicited commercial information, to use the
oucollie.com Store in a manner not inconvenient for other Customers and
for the administrator of the oucollie.com Store, using the content
posted on the oucollie.com. Store websites for personal use, using the oucollie.com
Store in a manner consistent with the provisions in force in the
territory of the European Union, the provisions of the Regulations, as
well as general principles using the Internet.

CONCLUSIONS OF THE SALES AGREEMENT

To conclude a Contract of Sale, place an order on the Store website.
Customers can place orders around the clock, on all days of the week.
Orders placed on non-working days will be processed on the first
business day following the day on which the order was placed. The
condition of entering the contract is to make a payment and provide all
necessary data for shipping. In order to place an order, one should
select the Goods from the oucollie.com Store
offer by adding them to the "Basket". Until the selection of products is
confirmed by clicking the 'Execute Order' button (or 'Continue
Shopping' after selecting the payment), the Customer has the option of
making changes and modifications to the Goods in the order, as well as
contact details for the delivery of the Goods. or "Continue shopping"
after selecting the payment) is the Customer's offer made to Oûcollie in
order to conclude a Sales Agreement, in accordance with the Regulations
After placing the order by the Customer, he will receive on the oucollie.com
Store website and to the e-mail address provided in the order a message
containing information about the item in the order, the quantity of the
Goods, the value of the order, the type of delivery and payment chosen,
the time of the order and contact details of the Customer. the Contract
of sale of the Goods ordered by the Customer is concluded. The sales
contract is concluded in accordance with these Regulations. oucollie.com store
reserves the right to refuse an order under the Sales Agreement if the
customer's contact details are incorrect, the transaction has not been
authorized in the PayU electronic payment system, PayPal or the payment
for the order has not been made within a specified time.

DELIVERY TERMS

Subject to paragraph 2 below, the deadline for completing the order in the oucollie.com
online store, indicated in the confirmation of acceptance of the order,
is the most likely time during which the order will be processed. In
exceptional cases, the delivery time is confirmed by an
Oûcollie employee via email. The total and maximum deadline for
completing the order in the Oûcollie store should not exceed 7 business
days for European Union destinations. The customer can use one of three
forms of online prepayment: i.e. using the PayPal service, Przelewy 24 service or Credit Card payment. The order begins after the payment is
credited to oûcollie account. In the case of a card payment, the order
will be processed after positive authorization of the card. The products
are delivered to the address indicated by UPS or InPost courier. Fees for the
delivery of products are given in the ordering process. Estimated
delivery time is 3 to 7 business days from the date of dispatch. When
collecting a parcel delivered by a courier, the Customer should
carefully check the contents of the parcel, the condition of the outer
packaging and the condition of the ordered Goods in his presence. In the
event of damage to the parcel, the Customer should draw up a damage
report with the courier, in two identical copies signed by the Customer
and the courier.

SALES, PRICES AND PAYMENT METHODS

The price of a given Good is given on the oucollie.com website. This price binds the parties from the moment the Customer receives the confirmation of the order being accepted. The price
referred to in the previous sentence will not change. The prices of
Goods in the store oucollie.pl are gross prices and are given in the PLN currency. The method of payment for the
Goods is chosen by the customer. Oûcollie allows making payments by electronic payment Przelewy 24 or PayPal payment system. Failure to receive payment to the account of oûcollie or
intermediaries in the transaction Przelewy24/PayPal service) within 3 days of
placing the order will result in the order being canceled. In this
situation, the Customer may re-order. The implementation of the order
paid by bank transfer or payment card begins after receiving payment for
the Goods. oûcollie reserves the right to change the prices of Goods in
the oucollie.com store, introduce new Goods for sale, carry out and cancel promotional campaigns on the websites of the oucollie.com
store or make changes to them in accordance with the Civil Code and
other laws, and these changes shall not infringe the rights of persons
who have concluded contracts for the sale of Goods offered in the store oucollie.com before the above mentioned changes.

WARRANTY, COMPLAINTS AND RETURNS

All Goods offered in the store oucollie.com
are new and handmade. The customer has the right to withdraw from the
Contract of Sale for any reason within 14 days of receipt of the Good.
The condition for accepting the return is submitting within 14 days from
the date of receipt of the Goods a statement of withdrawal from the
concluded Contract of Sale and sending within 10 days from the date of
receipt of the Goods to the Oûcollie Pawłowska Monika address ul. Przesmyckiego 33, 05-500 Piaseczno, Poland
of the purchased Good (unused and clean, in the original packaging with
the label). The money will be sent to the account number provided by
the Customer within a maximum of 14 business days from the date of
receipt of the Good by Oûcollie. If the payment was made using a payment
card, the refund will be made to the same card. Oûcollie as the seller
is liable to the Customer who is a consumer within the meaning of art.
221 of the Civil Code for non-compliance of the Goods purchased by the
Customer with the Sales Agreement, to the extent specified by the Act on
special conditions of consumer sales and amendment to the Civil Code of
27 July 2002. Any item bought in the oucollie.com store
can be advertised in accordance with the relevant deadlines and
conditions of complaint if it has defects constituting its
non-compliance with the Sales Agreement. Complaints can be submitted by
post by returning the Goods along with the above. form to the address: oûcollie Pawlowska Monika address ul. Przesmyckiego 33, 05-500 Piaseczno, Poland. The customer will receive information on how to handle the complaint within 14 days from the date of receipt by the store oucollie.com
of a courier package containing the advertised Goods. In the event of a
positive consideration of the complaint, Oûcollie will send the
Customer a full-fledged product (repaired or new) within 14 days, and if
this proves impossible, Oûcollie will refund the full amount of the
price of the Good paid. If the complaint is not accepted, the Good will
be sent back with the opinion that the complaint is unjustified. If the
Customer finds that the Good has been damaged during transport, the
Customer is obliged to draw up a damage report in the presence of the
courier. Complaints arising from damage to the Goods during transport
will be considered on the basis of a damage report drawn up by the
Customer and the courier, the Customer in the event of damage, in
particular: (damage resulting from the fault of the Customer or as a
result of random events during use, in particular mechanical damage),
please contact

Oûcollie - office@oucollie.com.
By contacting the customer, the company will inform them about possible
repair costs. oûcollie has the right to refuse to accept Goods in cases
of return of damaged Goods, returns after the expiry of the allowable
period.

OTHERS

The administrator and sole owner of the oucollie.com store is oûcollie Monika Pawłowska, Hm. Aleksandra Kamińskiego 20/6, 90-229 Łódź, Poland
Customers' personal data provided during registration in
the oucollie.com store are processed by oûcollie solely for the purpose
of processing orders and may be processed for marketing purposes. The
customer has the right to supplement, update, rectify personal data,
temporarily or permanently suspend their processing or delete them, if
they are incomplete, outdated, false or have been collected in violation
of the law, or are no longer needed to achieve the purpose for which
they were collected and the right to object to the processing of
personal data for marketing purposes. By placing an order, the Customer
agrees to use the oucollie.com store in
accordance with the provisions of these Regulations, in the day of
placing the order. Lack of acceptance of the provisions of these
Regulations prevents the purchase of Goods offered by the store. UE laws
applies to the Contract for the Sale of Goods in the oucollie.com
store. In matters not covered by these Regulations, the provisions of
the Civil Code or other laws applicable to the operation and functioning
of the oucollie.com store shall apply
accordingly. The competent court for resolving disputes is the court of
general jurisdiction over the applicable law. Oûcollie reserves the
right to amend the Regulations at any time.

Amendments to the Regulations may not infringe upon the acquired
rights of customers using the store. Oûcollie reserves the right to
change the prices and quantity of Goods in the store offer during the
day, withdraw or introduce individual products to the offer of the oucollie.com store, carry out and withdraw promotional campaigns on theoucollie.com store website, as well as modify them. Oûcollie undertakes actions to ensure the proper functioning of the oucollie.com
store, to the extent that results from current technical knowledge and
undertakes to remove immediately any irregularities reported by
customers. LeBRAND is not responsible for disruptions in the operation
of the oucollie.com store caused by a failure
of the Internet. Any inconvenience or interruption in the functioning of
the store should be signaled by e-mail, telephone. Oûcollie informs
that all photos, publications and texts available on the oucollie.pl
store website are protected by the Act of February 4, 1994. on
copyright and related rights (Journal of Laws of 1994 No. 24 item 83).
Graphics, logos owned by the Administrator or his suppliers are also
protected by copyright. It is prohibited to unlawfully copy, multiply or
distribute any content posted on the oucollie.com website

×